دانلود و نمایش مقالات مرتبط با lifelogging::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - lifelogging

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 حافظه برای رویدادهای مرحله ای: پشتیبانی از حافظه افراد مسن و جوان با دوربین حسی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
دو آزمایش به سنجش تاثیر پشتیبانی بازیابی فراهم شده توسط یک دوربین قابل پوشیدن، دوربین حسی، روی حافظه افراد مسن و افراد جوان، برای یک رویداد پیچیده مرحله ای اخیرا" تجربه شده پرداخته اند. در هر آزمایش، شرکت کننده ها یک سری وظایفی را در گروهها انجام دادند، و رویدادها 2 هفته بعد و پس از تماشای تصاویر دوربین حسی (شرایط آزمایشی) یا فکر کردن درباره رویداد (شرایط کنترلی) به یاد آورده شدند. وقتی که ضریب هوشی و میزان تحصیلات منطبق بودند، افراد جوان درمقایسه با افراد مسن جزئیات بیشتری را از رویداد به خاطر می آوردند که نشانگر وجود یک کمبود مربوط به سن و سال برای ارائه شرح حال نوین و جدید از خود می باشد. بازبینی تصاویر دوربین حسی تعداد جزئیات به یادآورده شده توسط افراد مسن و جوان را افزایش می داد و این تاثیر برای هردو گروه، مشابه هم بود. این نتایج بیانگر این است که حافظه می تواند با استفاده از دوربین حسی پشتیبانی شود، اما کمبود مربوط به سن و سال حذف نمی شود.
کلیدواژه ها: پیر شدن | حافظه زیستنامه ای | حافظه اتفاقی | واقعه نگاری| فناوری قابل پوشیدن
مقاله ترجمه شده
2 Lifelogging Data Validation Model for Internet of Things Enabled Personalized Healthcare
مدل اعتبار سنجی داده های عمر برای اینترنت اشیاء فعال سلامت شخصی شده -2017
Internet of Things (IoT) technology offers opportunities to monitor lifelogging data by a variety of assets, like wearable sensors, mobile apps, etc. But due to heterogeneity of connected devices and diverse human life patterns in an IoT environment, lifelogging personal data contains huge uncertainty and are hardly used for healthcare studies. Effective validation of lifelogging personal data for longitudinal health assessment is demanded. In this paper, lifelogging physical activity (LPA) is taken as a target to explore how to improve the validity of lifelogging data in an IoT enabled healthcare system. A rule-based adaptive LPA validation (LPAV) model, LPAV-IoT, is proposed for eliminating irregular uncertainties (IUs) and estimating data reliability in IoT healthcare environments. A methodology specifying four layers and three modules in LPAV-IoT is presented for analyzing key factors impacting validity of LPA. A series of validation rules are designed with uncertainty threshold parameters and reliability indicators and evaluated through experimental investigations. Following LPAV-IoT, a case study on a personalized healthcare platform myhealthavatar connecting three state-of-the-art wearable devices and mobile apps are carried out. The results reflect that the rules provided by LPAV-IoT enable efficiently filtering at least 75% of IU and adaptively indicating the reliability of LPA data on certain condition of IoT environments.
Index Terms: Data validation | Internet of Things (IoT) | personalized healthcare | physical activity
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی