دانلود و نمایش مقالات مرتبط با mobile applications::صفحه 2
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - mobile applications

تعداد مقالات یافته شده: 18
ردیف عنوان نوع
11 Exploiting Mobile Big Data: Sources, Features, and Applications
بهره برداری از داده های بزرگ سیار: منابع، ویژگی ها و برنامه های کاربردی-2017
The worldwide rollout of 4G LTE mobile com munication networks has accelerated the prolif eration of the mobile Internet and spurred a new wave of mobile applications on smartphones. This new wave has provided mobile operators an enormous opportunity to collect a huge amount of data to monitor the technical and transaction al aspects of their networks. Recent research on mobile big data mining have shown its great potential for diverse purposes ranging from improving traffic management, enabling personal and contextual services, to monitoring city dynam ics and so on. The mobile big data research has a multi-disciplinary nature that demands distinct knowledge from mobile communications, signal processing, and data mining. The research field of mobile big data has emerged quickly in recent years, but is somewhat fragmented. This article aims to provide an integrated picture of this emerging field to bridge multiple disciplines and hopefully to inspire future research.
مقاله انگلیسی
12 Using extended web technologies to develop Bluetooth multi-platform mobile applications for interact with smart things
استفاده از فن آوری های وب گسترده برای توسعه بلوتوث چند پلت فرم برنامه های کاربردی تلفن همراه برای ارتباط برقرار کردن با چیزهای هوشمند-2015
Nowadays the classic web paradigms are being subjected to changes; every day millions of users around the world use their Smartphones to access web applications from anywhere. The World Wide Web it is one of the biggest repositories of information in the world, and that information is stored in internet servers and repositories, but today in the real world there are many other information sources such as electronic devices with communication capabilities: smart appliances and sensor networks. The Smartphones are equipped with communication hardware elements like the Bluetooth module, which allows the Smartphone to exchange information with nearby electronic devices. Every day more and more mobile applications are being developed for native platforms that use Bluetooth’s communication module to send and receive information from different sources. Native mobile applications use the specific platform’s APIs to manage the Bluetooth communication actions (send and receive information, search for devices, etc.), however, web applications do not have technical capabilities to manage the Smartphone’s Bluetooth communication module and thereof cannot use that kind of information. The main objective of this research work is to design a novel framework that allows classic web applications to use information from nearby electronic devices. The proposed framework must be easy to use and able to be integrated with common web technologies. Developers can use this framework to include new information sources and data exchange procedures in an easy way. The new type of information can be merged with the web to develop or improve algorithms and web applications.
Keywords: Mobile Web Applications | Web information fusion | Context-aware communication | Bluetooth | Web browser | Internet of things
مقاله انگلیسی
13 Global perspectives on accounting information systems: mobile and cloud approach
دیدگاه های جهانی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن همراه و ابر-2015
Cloud computing and mobile applications today are no longer buzzwords, but important resources in the business strategies of companies. More and more SMEs have adopted and currently are using cloud computing and mobile technologies. Big companies developed their own big data centers, private cloud or hybrid cloud as a support for their processes within the shared services architecture. Since Accounting Information Systems (AIS) process and store a series of sensitive and confidential data (general ledger, payroll database, and financial database), cloud and mobile technology adoption requires a rigorous analysis of data and application security. In this paper, based on a quantitative research of existing literature and specialized practice,we wish tosynthesize the potential of cloud and mobile technologies in the AIS. We also provided a SWOT analysis of these technologies in the context of AIS. Keywords: Accounting Information Systems; Mobile Accounting; Cloud Computing.
مقاله انگلیسی
14 دیدگاه های جهانی درباره سیستم های اطلاعات حسابداری: رویکرد سیار و ابری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
امروزه کاربردهای محاسبات ابری و تلفن همراه زمان زیادی نیست که باب شده است، ولی منابع اصلی در استراتژی های تجاری شرکت ها و موسسات محسوب می شوند. SMEs بطور فوق العاده ای مورد پذیرش قرار گرفته و در حال حاضر فناوری های محاسبات ابری و موبایل مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت های بزرگ با توسعه مراکز بزرگ داده های خود، از سیستم های ابری خصوصی یا هیبرید بعنوان پشتیبان برای پروسه های خود در داخل ساختار خدمات استفاده می کنند. از زمانیکه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS ) مجموعه ای از داده های مهم و محرمانه (دفتر کل عمومی، پایگاه حقوق بگیران، و پایگاه مالی) را پردازش و ذخیره می کند، اتخاذ فناوری سیستم ابری و تلفن همراه نیازمند آنالیز دقیق داده ها و امنیت استعمال آنهاست. براساس تحقیق و بررسی کمی مطبوعات موجود و شیوه اختصاصی، هدف از مقاله حاضر، ترکیب پتانسیل فناوری های سیستم ابری و موبایل در AIS است. همچنین تجزیه و تحلیل این تکنولوژی ها در مضمون AIS ارائه می شود. کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعات حسابداری، موبایل حسابداری، محاسبات ابری
مقاله ترجمه شده
15 Network-centric performance analysis of runtime application migration in mobile cloud computing
تجزیه و تحلیل کارایی شبکه-محور در مهاجرت برنامه در زمان اجرا در محاسبات ابری موبایل-2015
Mobile cloud computing alleviates the limitations of resource-constrained mobile devices by leveraging the cloud resources. Currently, software-level solutions, also known as computational offloading, migrate the cloud-based mobile applications at runtime to the cloud datacenter to optimize the application execution time. However, the application execution frameworks mainly focus on migrating the application without considering the various critical network-centric parameters, such as traffic load and mobility speed, in application migration decision. In this paper, we analyze the effect of network-centric parameters on the application migration process. The performance of the migration process is analyzed by simulating the migration process in OMNeT++. The effects of various parameters, such as number of users in a WLAN, size of a file containing the application and its running states, traffic load on the wireless access point, message length, number of hops to the cloud, and mobility speed, are studied on the application performance metrics such as application migration time and packet drop ratio. Our analysis shows that the application and its running states migration time is affected by the changes in the network conditions. Based on our research findings, we recommend application execution framework designers to incorporate the network-centric parameters along with other parameters in the decision process of the application migration. Keywords: Mobile cloud computing Application offloading/migration Seamless application execution Performance analysis Cloud-based mobile application
مقاله انگلیسی
16 توازن انرژی و تاخیر برای بارگذاری برنامه در محاسبات ابری سیار
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
کارهای اخیر نشان می دهند که انتقال یک برنامه ی موبایل از دستگاه موبایل به سرور ابر می تواند به طور چشمگیری مصرف انرژی دستگاه موبایل را کاهش دهد و بنابراین طول عمر دستگاه موبایل را افزایش دهد. اما، کارهای قبلی تنها صرفه ی انرژی دستگاه های موبایل را در نظر گرفته و تاخیر اجرای برنامه ی موبایل را در نظر نمی گیرند. برای کاهش مصرف انرژی دستگاه موبایل، ممکن است کسی هر تعداد برنامه موبایل که ممکن باشد را انتقال دهد. اما، انتقال به سرورهای ابر ممکن است به دلیل زمان انتظار در سرورها یا تاخیر ارتباط از دستگاه موبایل به سرور، موجب یک تاخیر اجرای زیاد شود. بنابراین، برای متعادل کردن توازن بین مصرف انرژی و تاخیر اجرای برنامه ی های موبایل، تعیین این که آیا برنامه ی مویابل باید به سرور ابر منتقل شود یا به صورت محلی در دستگاه موبایل اجرا شود، ضروری است. در این مقاله، ما ابتدا یک مسئله ی بهینه سازی اتصال را فرموله می کنیم که مصرف انرژی در دستگاه های موبایل و تاخیر اجرای برنامه موبایل را کمینه می کند. ما ثابت می کنیم که مسئله ی ارائه شده NP-سخت است. برای یک حالت خاص، با انرژی باقیمانده در دستگاه موبایل و همان مقدار منابع مورد نیاز توسط برنامه موبایل، ما یک راه حل بهینه زمان چندجمله ای ارائه می کنیم. همچنین، یک الگوریتم مکاشفه ی کارا برای حل حالت کلی مسئله ارائه می کنیم. در نهایت، نتایج شبیه سازی، میزان تاثیرگذاری شمای ارائه شده را نشان می دهند.
کلمات کلیدی: بارگذاری برنامه | انرژی-کارآمد | ابر سیار.
مقاله ترجمه شده
17 رابطه بین بازاریابی موبایلی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
بازاریابی موبایلی به انواع مختلف بازاریابی اشاره دارد که مشتمل بر استفاده از فناوری تلفن موبایل جهت دستیابی به ناظرین هدف می باشد. معمولا، معمولا بازاریابی تلفنی را به بازاریابی با SMS و MM ، پرداخت به ازای هر تماس بازاریابی موبایلی، تبلیغات بنر های موبایلی، برنامه پاسخ سریع، بازاریابی مبتنی بر مکان، اپلیکیشن های موبایل و طراحی وب سایت موبایلی مرتبط می سازند. در میان انواع خدمات موبایلی، توجه خاصی به بازاریابی موبایلی، بویژه خدمات موبایلی مدیریت رتباط با مشتری داده شده است. موبایل سازگاری بهتری با بهبود CRM کلاسیک دارد چون تاثیر و تعامل بهتری داشته و به بهبود رابطه نزدیک با مشتریان اجازه می دهد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین بازاریابی موبایلی و CRM می باشد. این مقاله بر انواع مختلف بازاریابی موبایلی و CRM تاکی دارد تا بررسی کند که کدام نوع بازاریابی موبایلی و CRM با هم رابطه معنی داری دارند. این مقاله دارای رویکرد کمی بوده و داده های این تحقیق، داده های اصلی می باشند. داده ها به وسیله توزیع پرسشنامه میان یک صد دانش آموز ، بویژه دانش آموزان بین 18-17 سال از مدارس بین المللی منطقه Klang Valley توزیع شد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که نوجوانان بیشتر تحت تاثیر تبلیغات بنر و اپلیکیشن های موبایلی بعد از انواع دیگر بازاریابی موبایلی هستند. اپلیکیشن های موبایل در مقایسه با شبکه های موبایل دارای قابلیت غنی موبایلی هستند. ارتباط عمیق اپلیکیشن ها، فرصت بزرگی برای هر بخش صنعتی جهت بهبود وفاداری مشتریان آنهاست. نتایج این تحقیق برخی استنباط های مهمی را ارائه می دهد که برای تولید بازاریابی بهتر موبایل وارتقاء خدمات مدیریت ارتباط با مشتری موبایلی، از بازاریابان حمایت می کنند. همچنین، این تحقیق نشان داد که برای تبلیغات موبایلی نسبت به انواع دیگر آگهی ها، آینده روشنی وجود دارد.
واژه های کلیدی: بازاریابی موبایلی | خدمات پیام کوتاه و MMS | تبلیغات بنر موبایلی | برنامه پاسخ سریع | بازاریابی مبتنی بر محل | اپلیکیشن های موبایل و CRM.
مقاله ترجمه شده
18 امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سیار: چالش ها و راه حل ها
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
شبکه اجتماعی سیار، پلت فرمی برای ارتباطات فراگیر می باشد و کاربران می توانند در آن با گوشی های هوشمند از طریق جستجوی اینترنتی و جستار نقاط مجاور اطلاعات لازم را کسب نمایند. در این مقاله، ساختار، الگوهای ارتباطی و به خصوص امنیت و حریم خصوصی MSN را مورد بررسی قرار می دهیم. نخست، سه برنامه های کاربردی سیار را مورد بررسی قرار می دهیم و بر روی دو برنامه مستقل سیار، یعنی کارت تجاری و بررسی خدمات تمرکز می نماییم. سپس، روش های ممکن برای مقابله با چالش های امنیتی و حفظ حریم خصوصی مرتبط با این امر را مشخص می نماییم. در نهایت، با بحث در مورد نقصان روش، چندین مسیر تحقیقاتی امیدبخشی را ارائه نمودیم.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی