دانلود و نمایش مقالات مرتبط با positive psychological::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - positive psychological

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Rationale and design of the Staying Positive with Arthritis (SPA) Study: A randomized controlled trial testing the impact of a positive psychology intervention on racial disparities in pain
منطق و طراحی مثبت ماندن با مطالعه آرتریت (SPA) : یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی که به بررسی تاثیر مداخله روان شناختی مثبت بر تفاوت های نژادی در درد-2017
Knee osteoarthritis is a painful, disabling condition that disproportionately affects African Americans. Existing arthritis treatments yield small to moderate improvements in pain and have not been effective at reducing racial disparities in the management of pain. The biopsychosocial model of pain and evidence from the positive psychology literature suggest that increasing positive psychological skills (e.g., gratitude, kindness) could im prove pain and functioning and reduce disparities in osteoarthritis pain management. Activities to cultivate positive psychological skills have been developed and validated; however, they have not been tested in patients with osteoarthritis, their effects on racial differences in health outcomes have not been examined, and evidence of their effects on health outcomes in patients with other chronic illnesses is of limited quality. In this article we describe the rationale and design of Staying Positive with Arthritis (SPA) study, a randomized controlled trial in which 180 African American and 180 White primary care patients with chronic pain from knee osteoarthritis will be randomized to a 6-week program of either positive skill-building activities or neutral control activities. The primary outcomes will be self-reported pain and functioning as measured by the WOMAC Osteoarthritis Index. We will assess these primary outcomes and potential, exploratory psychosocial mediating variables at an in-person baseline visit and by telephone at 1, 3, and 6 months following completion of the assigned program. If effective, the SPA program would be a novel, theoretically-informed psychosocial intervention to improve quality and equity of care in the management of chronic pain from osteoarthritis.
Keywords: Chronic pain | Mind-body therapies | Race disparities | Veterans | Osteoarthritis | Psychology
مقاله انگلیسی
2 احساسات بعنوان تقویت کننده و انگیزه اصلی: چند تئوری درباره احساسات در ارتباط با یادگیری زبان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
احساسات برای زندگی کردن و یادگیری حیاتی هستند. درهم پیچیدگیِ قدرتمندِ احساسات و شناخت، جرقه-ی یادگیری را در یک سیستم دینامیک پیچیده، که همانطور که چندین بخشِ این مقاله نشان خواهند داد شاملِ آثارِ اجتماعی و فراهنگی نیز هست، می زند. احساسات، بعنوان "انگیزه ی اولیه ی انسانی" (ماکلنتیر 2002a، صفحه 61)، بعنوان یک تقویت کننده عمل می کنند که شدتِ انرژی یائی را برای همه ی رفتارهایِ انسانی، شاملِ یادگیری زبان، تامین می کند. این فصل تئوری هایِ عمده درباره ی احساسات را که از روانشناسیِ مثبت ، روانشناسی اجتماعی، ساختگرایی اجتماعی ، ساختمانگرایی اجتماعی ، و رواندرمانی وجودی گرفته شده اند، توضیح می دهد. این فصل همچنین پیامدهایی را برای یادگیری زبان در ارتباط با درک و مدیریت احساسات؛ بیانِ مناسبِ احساسات علیرغمِ تفاوت هایِ فرهنگی و زبانشناختی؛ دیدنِ احساسات بعنوان نقش-هایِ زودگذرِ اجتماعی؛ تقویتِ احساسات مثبت و توسعه ی ارتجاعیت ؛ و شناختِ شاید تناقض نمایانه یِ جنبه-هایِ مثبت و منفیِ اضطراب، عرضه می کند. این فصل با این بیانیه که فراگیرندگانِ زبان می توانند در پرداختن به احساساتشان آژانتیک تر شوند، پایان می یابد. این نوع از خودمقیدسازی می تواند منجر به موفقیتِ بیشتر در یادگیری زبان شود.
کلمات کلیدی: یادگیری زبان | تئوری های روانشناختی مثبت | اجتماعی | و وجودی احساسات.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi