دانلود و نمایش مقالات مرتبط با safety and performance::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - safety and performance

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Evidence-based clinical engineering: Machine learning algorithms for prediction of defibrillator performance
مهندسی بالینی مبتنی بر شواهد: الگوریتم های یادگیری ماشین برای پیش بینی عملکرد دفیبریلاتور-2019
tPoorly regulated and insufficiently supervised medical devices (MDs) carry high risk of performanceaccuracy and safety deviations effecting the clinical accuracy and efficiency of patient diagnosis and treat-ments. Even with the increase of technological sophistication of devices, incidents involving defibrillatormalfunction are unfortunately not rare.To address this, we have developed an automated system based on machine learning algorithms thatcan predict performance of defibrillators and possible performance failures of the device which can affectperformance. To develop an automated system, with high accuracy, overall dataset containing safety andperformance measurements data was acquired from periodical safety and performance inspections of1221 defibrillator. These inspections were carried out in period 2015–2017 in private and public health-care institutions in Bosnia and Herzegovina by ISO 17,020 accredited laboratory. Out of overall number ofsamples, 974 of them were used during system development and 247 samples were used for subsequentvalidation of system performance. During system development, 5 different machine learning algorithmswere used, and resulting systems were compared by obtained performance.The results of this study demonstrate that clinical engineering and health technology managementbenefit from application of machine learning in terms of cost optimization and medical device manage-ment. Automated systems, based on machine learning algorithms, can predict defibrillator performancewith high accuracy. Systems based on Random Forest classifier with Genetic Algorithm feature selectionyielded highest accuracy among other machine learning systems. Adoption of such systems will help inovercoming challenges of adapting maintenance and medical device supervision mechanism protocolsto rapid technological development of these devices. Due to increased complexity of healthcare institu-tion environment and increased technological complexity of medical devices, performing maintenancestrategies in traditional manner is causing a lot of difficulties.
Keywords:Automated system | Machine learning | Medical device | Maintenance | Managemen | tPrediction | Performance | Inspection | Evidence-based
مقاله انگلیسی
2 ایمنی و عملکرد بلوک استخوانی جدید دگرپیوندزنی کلاژنازه برای تقویت جانبی ستیغ آرکی برای ایمپلنت گذاری مرحله ای
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
اهداف: ارزیابی عملکرد و ایمنی جایگذاری پیوند بلوک استخوانی دگرپیوندزنی کلاژنازه (CXBB) برای تقویت جانبی استخوان در ستیغ آرکی پیش از قرار دادن ایمپلنت. مواد و روش ها: در بیماران دارای شکاف دندانی واحد یا چندگانه و از بین رفتن شدید افقی ردیف آرکی، یک روش تقویت ردیف با استفاده از CXBB تثبیت شده با پیچ کردن استئوسنتز به ستیغ استخوان آتروفیک انجام شد و با ذرات معدنی استخوان گاوی پروتئین زدایی شده (DBBM) و غشای کولاژن دو لایه ی محلی (NBCM) تکمیل شد. بیماران قبل و ظرف 24 ساعت پس از تقویت، با CBCT معاینه شدند. بیشت و شش هفته بعد از عمل، یک روش بازآیند برای ارزیابی عرض استخوان و دسترسی برای قرار دادن ایمپلنت کافی ارزیابی شد. نتایج: 15 بیمار، 28 CXBB دریافت نمودند و در 13 بیمار، روش بازآیند انجام شد. 11 بیمار (84.6%) حجم استخوانی کافی برای قرار دادن ایمپلنت بدون ترازیابی اضافی یا تقویت ثانویه ی استخوان داشتند. متوسط عرض ستیغ در خط مبنا، 2.83 میلی متر (انحراف معیار 0.57) و متوسط عرض ستیغ در بازآیند، 6.90 میلی متر (انحراف معیار 1.22) بود، و متوسط عرض ستیغ، 4.12 میلی متر (انحراف معیار 1.32) افزایش یافت. پارگی بافت نرم حین روند پیگیری در 5 مورد از 14 بیمار (35.7%) در نقاط زمانی مختلف اتفاق افتاد. به علاوه، شاهد شیوع بالای افتادن ایمپلنت جدید بودیم (30.8% [مبتنی بر بیمار]). نتایج: CXBB به بهره ی عرض ستیغ افقی قابل ملاحظه ای دست یافت و امکان قرار دادن ایمپلنت ثانویه در اکثر بیماران فراهم شد. با اینحال، وقوع پارگی بافت نرم می تواند تا حد زیادی بر نتایج درمان ایمپلنت بعدی تأثیر بگذارد.
کلیدواژه: تقویت ستیغ آرکی | درمان بالینی | ایمپلنت های دندانی | هتروگرافت (دگرپیوند) | ایمنی و عملکرد
مقاله ترجمه شده
3 ایمنی و عملکرد بلوک استخوانی جدید دگرپیوندزنی کلاژنازه برای تقویت جانبی ستیغ آرکی برای ایمپلنت¬گذاری مرحله¬ای
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
اهداف: ارزیابی عملکرد و ایمنی جایگذاری پیوند بلوک استخوانی دگرپیوندزنی کلاژنازه (CXBB) برای تقویت جانبی استخوان در ستیغ آرکی پیش از قرار دادن ایمپلنت. مواد و روش¬ها: در بیماران دارای شکاف دندانی واحد یا چندگانه و از بین رفتن شدید افقی ردیف آرکی، یک روش تقویت ردیف با استفاده از CXBB تثبیت¬شده با پیچ¬ کردن استئوسنتز به ستیغ استخوان آتروفیک انجام شد و با ذرات معدنی استخوان گاوی پروتئین¬زدایی¬شده (DBBM) و غشای کولاژن دو لایه¬ی محلی (NBCM) تکمیل شد. بیماران قبل و ظرف 24 ساعت پس از تقویت، با CBCT معاینه شدند. بیشت و شش هفته بعد از عمل، یک روش بازآیند برای ارزیابی عرض استخوان و دسترسی برای قرار دادن ایمپلنت کافی ارزیابی شد. نتایج: 15 بیمار، 28 CXBB دریافت نمودند و در 13 بیمار، روش بازآیند انجام شد. 11 بیمار (84.6%) حجم استخوانی کافی برای قرار دادن ایمپلنت بدون ترازیابی اضافی یا تقویت ثانویه¬ی استخوان داشتند. متوسط عرض ستیغ در خط مبنا، 2.83 میلی¬متر (انحراف معیار 0.57) و متوسط عرض ستیغ در بازآیند، 6.90 میلی¬متر (انحراف معیار 1.22) بود، و متوسط عرض ستیغ، 4.12 میلی¬متر (انحراف معیار 1.32) افزایش یافت. پارگی بافت نرم حین روند پیگیری در 5 مورد از 14 بیمار (35.7%) در نقاط زمانی مختلف اتفاق افتاد. به علاوه، شاهد شیوع بالای افتادن ایمپلنت جدید بودیم (30.8% [مبتنی بر بیمار]). نتایج: CXBB به بهره¬ی عرض ستیغ افقی قابل ملاحظه¬ای دست یافت و امکان قرار دادن ایمپلنت ثانویه در اکثر بیماران فراهم شد. با اینحال، وقوع پارگی بافت نرم می¬تواند تا حد زیادی بر نتایج درمان ایمپلنت بعدی تأثیر بگذارد.
مقاله ترجمه شده
4 دیکتاتورهای اهریمنی و یا فرماندهان شایسته: بررسی اثرات افتراقی رهبری خودکامه بر عملکرد تیم
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
اغلب دیده شده است که رفتار رهبران خودکامه بر روحیه و عملکرد تیم تاثیر منفی دارد. با این حال،نظریه سلسله مراتبی اجتماعی نشان می دهد که رهبری خودکامه نیز ممکن است تاثیر مثبت بر روحیه داشته و عملکرداز طریق ایجاد یک حالت روانی جذاب در یک حالت سلسله مراتبی یک پیش بینی مناسب و امنیت را به دنبال داشته باشد. در ارتباط با این موضوع می توان گفت که رهبری استبدادی می تواند امنیت روانی تیم را پرورش دهد و این زمانی است که اعضاء سلسله مراتب را در تیم بپذیرند. در تضاد با این موضوع می توان گفت که زمانی که اعضا در چالش با سلسله مراتب موجود در سازمان می باشند، و در مبارزات بین تیمی شرکت می کنند،رهبران خودکامه با تمام توان متمرکز بر اعضاء تیم خود خواهند بود. این منجر به ناامیدی و صدمه به امنیت و عملکرد روانی می شود. ما برای حمایت از این ایده ها در یک مطالعه در بین 60 مجموعه خرده فروشی که شامل 225 کارمند و مدیر بوده است،اقدام نمودیم. که فعالیت آنها در رابطه با خدمات مالی می باشد. براین اساس ،انتظار می رود که زمانی که قدرت تیم کم باشد،رهبری استبدادی تاثیر مثبتی بر امنیت روانی تیم خواهد داشت و در نتیجه به طور غیرمستقیم کارایی تیم مثبت خواهد شد. هنگامی که قدرت تنشی گروه بالا باشد،رهبری خودکامه ارتباط منفی را با امنیت روانی تیم داشته و در نتیجه به طور غیرمستقیم تاثیر منفی بر عملکرد تیم خواهد داشت. اینها اثراتی هستند که باید در هنگام کنترل رهبری باید در نظر داشت.
کلمات کلیدی: رهبری خودکامه | جنگ قدرت | امنیت روانی تیم | عملکرد تیم
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi