دانلود و نمایش مقالات مرتبط با teaching resources::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - teaching resources

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 The role of motivation, ability, and opportunity in university teachers’ continuance use intention for flipped teaching
نقش انگیزه، توانایی و فرصت در استمرار استفاده مدرسان دانشگاهی از تدریس جهشی-2018
On-site teaching practice is changing due to the development of digital technology. Traditional lecturing has long focused on instructor-based teaching but now has transitioned to a flipped classroom that emphasizes student learning. In the past, quasi-experimental methods or qualitative interviews were primarily used to explore learners learning performance, learning satisfaction, and the interaction between teachers and students. Studies on teachers points of view are rare, as are studies on factors that influence teachers to continue flipped teaching. Thus, the empirical results of this innovative teaching strategy must be assessed to confirm the expectations of practice and theory. Drawing on theories of self-determination and motivation-opportunity-ability, this paper proposes and empirically supports the notion that teachers motivational factors, perceived self-efficacy, and supportive flipped teaching resources interact to perpetuate flipped teaching in the higher education context. To test the proposed research model, a survey was conducted among 169 university teachers. The results indicate that intrinsic challenge motivation and extrinsic compensation motivation are critical predictors of teachers continuance use intention for flipped teaching. Perceived self-efficacy was also shown to critically moderate teachers continuance use intention for flipped teaching. Specifically, when teachers have high perceived self-efficacy, challenge motivation leads to continuance use intention. Conversely, when teachers have low perceived self-efficacy, compensation motivation leads to continuance intention. Further, the results also suggest that teachers’ continuance use intention for flipped teaching is highest when challenge motivation, perceived self-efficacy, and supportive flipped teaching resources are all sufficient and mutually reinforcing.
keywords: Computer-mediated communication |Improving classroom teaching |Teaching/learning strategies |Pedagogical issues |Interactive learning environments
مقاله انگلیسی
2 The Construction of Evaluation Model of Chinese Traditional Culture Multimedia Teaching Resources Allocation in Big Data Environment
ساخت مدل ارزیابی تخصیص منابع آموزشی چند رسانه ای سنتی چینی در محدوده داده های بزرگ-2018
This paper presents a method to construct evaluation model of Chinese traditional culture multimedia teaching resources allocation in the big data environment. Firstly, it randomly distributes teaching resources allocation of Chinese traditional culture multimedia teaching as a point on the plane in a plane area; then according to the clustering method in the big data environment, makes clustering analysis by selecting group similarity coefficient from small to large; finally, in the plane area uses the recursive algorithm to collect the clustering results so to obtain the Chinese traditional culture multimedia teaching model with different teaching characteristics. Based on the multimedia classroom teaching, this paper compares and analyzes the algorithm results with those of other classical clustering algorithms. The results show that the construction method of evaluation model of Chinese traditional culture multimedia teaching resources allocation in big data environment can meet the requirements of classroom teaching, especially in multimedia classroom teaching, this method has characteristics such as intuitiveness, obvious category features etc.
Keywords : big data environment, Chinese traditional culture multimedia teaching, resources allocation, model construction
مقاله انگلیسی
3 تعریف تفکر انتقادی : آموزش دانش آموزان بمنظور فکر کردن شبیه دانشمندان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
از دورانِ آموزش ابتدایی تا زمانِ آموزش بعد از دوره متوسطه ، تفکر انتقادی (CT) تمرکز عمیقی روی شایستگی های کلیدی دارد (برای مثال ، دی انجلو و همکارانش ، 2009، وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا ، 2014، تحصیلات در البرتا ، 2015،نهاد ارزشیابی و گزارش برنامه درسی استرالیا ، و ، n.d) . متاسفانه ، تعریف CT بسیار گسترده شده است به نحوی که میتواند شامل هر چیز و هر فردی شود (برای مثال ، هاتچر ،2000، جانسون و هامبلی ،2015) . با توجه به مبحث فوکو ، انتقاد و تعریف خود از CT بسمت تعریف ارایه شده توسط لاوسون سوق داده میشود (1999) یعنی ،توانایی ارزیابی ادعاها با استفاده از علم روان شناختی (فوکو ،1984) ، عبارت تفکر انتقادی به محدوده وسیعی از مهارتها و توانایی ها اشاره دارد . ما چنین پیشنهاد میکنیم که مربیان باید به روشنی CT را تعریف کنند ، و علاوه بر آموزش CT ، تمرکز بسیاری روی آموزش دانش آموزان داشته باشند تا بتوانند به انها یاد دهند تا شبیه دانشمندان فکر کنند . تفکر علمی در واقع توانایی ایجاد ، سنجش و ارزیابی ادعاها ، داده ها و نظریه ها است (برای مثال ، بالاک و همکاران ،2009، کوربر و همکاران ،2015) . بسادگی میتوان بیان نمود ، اصول اساسی تفکر علمی ابزاری برای دانش اموزان فراهم میسازند تا بتوانند بین اطلاعات خوب و بد تمایز قایل شوند . دانش اموزان به اطلاعات نامحدودی دسترسی دارندو مهارت درک اینکه کدام از این اطلاعات نادرست است و کدام بر مبنای ادعاهای علمی ثابت شده است امری بسیار مهم و ضروری است (اسمیت ،2011)، و این مهارتها الزاما شامل انچه در تفکر انتقادی مطرح میشود نمیشوند (رایت ،2001) .
کليدواژگان: تفكر علمي | تفکر انتقادی | منابع آموزشی | شک و تردید | سیاست آموزشی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی